Algemene voorwaarden

1. Algemeen deel


Artikel 1 - Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Dynamic Webdesign GCV, met maatschappelijke zetel te Herenthoutseweg 8, 2222 Wiekevorst, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer RPR Antwerpen 0820.431.245, afsluit met haar klanten voor de levering van diensten.

1.2 De klant aanvaardt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de inhoud van onderhavige Algemene Voorwaarden, zoals deze onder meer steeds raadpleegbaar zijn op de website van Dynamic Webdesign (www.dynamicwebdesign.be) en aanvaardt hierdoor te zijn gebonden in haar contractuele relatie met Dynamic Webdesign, met uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden, zoals de eigen inkoop- of factuurvoorwaarden van de klant.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een Algemeen Deel dat op elke overeenkomst van toepassing is evenals een Specifiek Deel dat, afhankelijk van de soort diensten die Dynamic Webdesign levert, aanvullend van toepassing kan zijn op (onderdelen van) de overeenkomst tussen de klant en Dynamic Webdesign. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden bepaald in het Specifiek Deel en die uit het Algemeen Deel, hebben de eerstgenoemden voorrang.


Artikel 2 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

2.1 Dynamic Webdesign behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en deze vervolgens op haar website beschikbaar te stellen, waarbij Dynamic Webdesign steeds aan de hand van een datum de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zal aangeven. De datum van inwerkingtreding kan ten vroegste de datum zijn waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de website van Dynamic Webdesign worden geplaatst.

2.2 De klant wordt geacht in te stemmen met de gewijzigde Algemene Voorwaarden indien deze zich niet binnen de 30 dagen na de datum van inwerkingtreding ervan heeft verzet tegen de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. In geval van verzet blijft de vorige versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing op de contractuele relatie tussen die klant en Dynamic Webdesign, maar heeft Dynamic Webdesign de mogelijkheid om binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzet van de klant, de samenwerking met de klant onmiddellijk stop te zetten met recht op facturatie van de op dat ogenblik reeds geleverde diensten en zonder dat enige schadevergoeding aan de klant is verschuldigd.

2.3 Dynamic Webdesign publiceert bij elke aanpassing van zijn algemene voorwaarden deze aanpassing op zijn website www.dynamicwebdesign.be .


Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen Dynamic Webdesign en de klant komt tot stand wanneer de klant een door Dynamic Webdesign opgemaakte offerte heeft aanvaard, door ondertekening of door bevestiging per mail. Het aanbod tot contracteren en de specifieke voorwaarden daartoe zoals vermeld in de offerte, is slechts geldig en kan slechts worden aanvaard, binnen de termijn die in de offerte is voorzien of, bij gebreke daaraan, in elk geval slechts binnen de 60 dagen nadat Dynamic Webdesign de offerte aan de klant heeft bezorgd.

3.2 Elke wijziging die de klant zou voorstellen of vragen aan een door Dynamic Webdesign uitgebrachte offerte, dient te worden aanzien als een verwerping van de offerte en een nieuw aanbod tot contracteren uitgebracht door de klant. Dergelijk aanbod tot contracteren zal pas leiden tot een contractueel bindende overeenkomst voor Dynamic Webdesign indien zij deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.

3.3 Indien Dynamic Webdesign voor de levering van bepaalde diensten geen offerte aan de klant zou aanbieden, komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik dat Dynamic Webdesign de werkzaamheden op verzoek van de klant heeft aangevat.


Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Elke verbintenis die Dynamic Webdesign aangaat ten aanzien van de klant betreft een inspanningsverbintenis, tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen. Indien Dynamic Webdesign een termijn heeft afgesproken met de klant om bepaalde diensten te leveren, dan is deze niet bindend voor Dynamic Webdesign, doch zal zij zich wel inspannen om de afgesproken diensten binnen deze termijn te leveren.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, worden de diensten van Dynamic Webdesign vergoed tegen een vast uurtarief per categorie van medewerkers die worden ingezet. Diensten van een projectmanager of (strategisch) consultant worden aan 85 EUR per uur (excl. BTW) en diensten van andere medewerkers worden aan 50 EUR per uur (excl. BTW) vergoed. Indien prestaties worden gevraagd buiten de normale kantooruren (voor 8u of na 19u) of in het weekend of op feestdagen, dan wel met een bijzondere spoedeisendheid, behoudt Dynamic Webdesign zich het recht voor om hiervoor een toeslag aan te rekenen.


Artikel 5 – Duur en beëindiging van de overeenkomst

5.1 Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen tussen Dynamic Webdesign en de klant, heeft elke overeenkomst die Dynamic Webdesign en de klant aangaan, een initiële duurtijd van één jaar. Tenzij Dynamic Webdesign of de klant de overeenkomst opzegt, ten minstens drie maanden vóór het einde van de initiële periode van één jaar, wordt de overeenkomst automatisch vernieuwd voor een nieuwe periode van één jaar. Vervolgens gelden dezelfde regels voor verdere vernieuwingen voor periodes van één jaar.

5.2 Elke overeenkomst die Dynamic Webdesign en de klant aangaan wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van de andere partij.

5.3 Einde overeenkomst door niet betaling : bepalingen uit artikel 9.4 algemene voorwaarden


Artikel 6 – Aansprakelijkheidsbeperking

6.1 Behoudens haar opzettelijke of zware fout is Dynamic Webdesign niet aansprakelijk voor enige fout of nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomsten met de klant.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van haar eigen informatie en vrijwaart Dynamic Webdesign voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik door de klant van de diensten geleverd door Dynamic Webdesign en/of uit de niet-naleving door de klant van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Dynamic Webdesign en de klant. Deze verplichting tot vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht.

6.2 Dynamic Webdesign zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke en bewezen schade voortvloeiend haar verplichtingen uit hoofde van de geleverde diensten, met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen.

6.3 Dynamic Webdesign is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de klant zoals, maar niet beperkt tot, een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, ….

6.4 In elk geval is de aansprakelijkheid van Dynamic Webdesign beperkt tot het bedrag, exclusief BTW, gelijk aan de waarde van de facturen van de laatste drie maanden.

6.5 Dynamic Webdesign zal niet aansprakelijk zijn in geval zij door overmacht wordt verhinderd om haar verbintenissen uit te voeren. Als overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, aanzien: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, …..

6.6  Alle rechtsvorderingen van de klant tegenover Dynamic Webdesign, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen één jaar nadat de betreffende vordering is ontstaan.


Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten die door Dynamic Webdesign aan de klant worden geleverd, zoals op ontwerpen, design, teksten, lay-out, software, broncodes, programma’s, documentatie en alle andere zaken die door Dynamic Webdesign worden ontwikkeld en/of gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst met de klant, of daaruit voortkomen, komen uitsluitend toe aan Dynamic Webdesign, dan wel aan een leverancier met wie Dynamic Webdesign hierover een regeling heeft getroffen.

7.2 De klant erkent dat de levering van diensten door Dynamic Webdesign geen overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten inhoudt, tenzij anders voorafgaand schriftelijk zou worden overeengekomen. De klant erkent slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht te krijgen met betrekking tot de via de diensten voortgebrachte zaken en dit voor de doelstellingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Dynamic Webdesign. De klant zal zich strikt houden aan de gebruiksvoorwaarden zoals deze hem door Dynamic Webdesign desgevallend worden meegedeeld.

7.3 Dynamic Webdesign garandeert de klant dat zij gerechtigd is dit gebruiksrecht te verlenen en vrijwaart de klant integraal voor enige aanspraken die derden hieromtrent ten aanzien van de klant zouden laten gelden.

7.4 De klant verbindt zich ertoe om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Dynamic Webdesign, zich te onthouden van het geheel of gedeeltelijk publiek maken of aan een derde ter beschikking te stellen of op enige wijze reproduceren of commercialiseren, van de via de levering van diensten voortgebrachte zaken waarop een intellectueel eigendomsrecht rust.


Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

8.1 In het kader van de diensten die Dynamic Webdesign levert aan de klant, zal de klant mogelijk persoonsgegevens ter beschikking stellen van Dynamic Webdesign (bv. e-maillijsten) die beschermd zijn overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (of een gelijkaardige buitenlandse wetgeving). De klant erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van deze persoonsgegevens in de zin van deze wet en zal Dynamic Webdesign vrijwaren voor enige vorderingen die de betrokkene tegen haar zou instellen, dan wel voor enige sancties die van overheidswege aan Dynamic Webdesign zouden worden opgelegd m.b.t. de door de klant verwerkte persoonsgegevens.

8.2 Dynamic Webdesign verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de persoonsgegevens die haar door de klant ter beschikking zouden worden gesteld om haar diensten te leveren, strikt vertrouwelijk te houden en er de grootste zorg voor te dragen dat deze veilig worden bewaard. Dynamic Webdesign zal ook op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens.


Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden

9.1 Tenzij anders werd overeengekomen, zijn facturen betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Facturen worden electronisch aan de klant bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

9.2 Indien de klant niet binnen de 7 werkdagen na de verzending van de factuur haar protest met betrekking tot deze factuur aan Dynamic Webdesign meedeelt, aanvaardt zij onherroepelijk en integraal de factuur en de erin vermelde bedragen en geleverde diensten.

9.3 Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, dan is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een contractuele verwijlinterest verschuldigd aan de interestvoet bepaald door de Minister van Financiën in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In dat geval is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 50.

9.4 Van zodra één factuur onbetaald blijft op de vervaldag, worden onmiddellijk alle facturen opeisbaar, met inbegrip van deze waarvan de vervaldag nog niet is bereikt. Dynamic Webdesign heeft in het geval een factuur onbetaald blijft op de vervaldag, tevens het recht om al haar prestaties op te schorten tot alle opeisbare facturen integraal werden betaald en kan desgevallend, indien de betalingsachterstand meer dan 30 dagen aanhoudt, de overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder enige schadevergoeding aan de klant te zijn verschuldigd.


Artikel 10 – Niet-exclusiviteit en niet-afwerving

10.1  Tenzij anders zou zijn overeengekomen tussen Dynamic Webdesign en de klant, houdt het afsluiten van een overeenkomst tussen Dynamic Webdesign en de klant niet in dat Dynamic Webdesign, binnen het activiteitendomein van de klant, uitsluitend aan de klant diensten zou mogen leveren. De klant erkent uitdrukkelijk dat het Dynamic Webdesign vrij staat om aan (zelfs rechtstreekse) concurrenten van de klant diensten te leveren. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om, desgevallend, voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst met Dynamic Webdesign na te gaan of Dynamic Webdesign tevens diensten levert aan door de klant te identificeren concurrenten.


Artikel 11 – Overdracht van overeenkomsten

Het is de klant niet toegestaan om haar contractuele verbintenissen ten aanzien van Dynamic Webdesign, noch geheel, noch gedeeltelijk aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande toestemming van Dynamic Webdesign.


Artikel 12 – Nietigheid van een beding

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.


Artikel 13 – Geen afstand

Indien Dynamic Webdesign zich niet onmiddellijk zou beroepen op één van de mogelijke remedies die onderhavige Algemene Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving haar zouden bieden, dan houdt dit geen afstand in van dergelijke mogelijkheid.


Artikel 14 – Kennisgevingen

14.1 Elke kennisgeving of mededeling zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden, kan geldig gebeuren op schriftelijke wijze (bv. per gewone post, aangetekend, per fax, per drager), dan wel op elektronische wijze via e-mail. Kennisgevingen per e-mail ten aanzien van Dynamic Webdesign kunnen geldig gebeuren indien zij zijn gezonden aan www.dynamicwebdesign.be. Kennisgevingen aan elk ander e-mailadres (zoals van een medewerker van Dynamic Webdesign), zijn pas geldig voor zover de ontvanger uitdrukkelijk de ontvangst ervan heeft bevestigd. Kennisgevingen per e-mail ten aanzien van de klant kunnen geldig gebeuren indien zij zijn gezonden aan het e-mailadres dat de klant hiervoor aan Dynamic Webdesign heeft opgegeven, dan wel via het e-mailadres dat Dynamic Webdesign gewoonlijk gebruikt voor haar contacten met de klant.

14.2 De klant verbindt zich ertoe om elke wijziging van naam, juridische vorm, postadres, elektronisch adres e.d. steeds onmiddellijk aan Dynamic Webdesign mee te delen. Tot zolang dergelijke kennisgeving niet is gebeurd, kan Dynamic Webdesign op geldige wijze kennisgevingen doen aan de haar voorheen bekende gegevens van de klant.


Artikel  15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

15.1 De contractuele relatie tussen Dynamic Webdesign en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

15.2 Uitsluitend de hoven en rechtbanken van het rechtsgebied waarin de zetel van Dynamic Webdesign is gevestigd, zijn bevoegd om uitspraak te doen over enig geschil met betrekking tot de contractuele relatie tussen Dynamic Webdesign en de klant.


 
2. SPECIFIEK DEEL


A. Ontwikkeling, beheer en onderhoud van websites


Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 De klant erkent dat Dynamic Webdesign voor het hosten van de door haar ontwikkelde websites, of voor de websites die de klant aanbrengt en ontwikkeld werden door derden, een beroep dient te doen op een externe provider van hostingdiensten. Dynamic Webdesign is niet aansprakelijk voor de gebeurlijke onbeschikbaarheid van de hosting of enige andere fout of nalatigheid van deze externe provider waardoor de website van de klant onbeschikbaar of niet functioneel zou zijn of waardoor de klant enige schade zou lijden.

Dynamic Webdesign draagt wel elk vrijwaringsrecht dat zij ten aanzien van deze externe provider zou hebben, over aan de klant zodat de klant desgevallend de externe provider rechtstreeks kan aanspreken. Op verzoek van de klant deelt Dynamic Webdesign aan de klant de voorwaarden mee die toepasselijk zijn op de diensten geleverd door de externe provider.

16.2 Op verzoek van de klant kan Dynamic Webdesign het beheer overnemen van een website die door een derde partij werd ontwikkeld. In dat geval is Dynamic Webdesign niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde partij werden begaan bij de ontwikkeling van deze website (bv. programmeringsfouten) en die zouden lijden tot een gebrekkige werking van de website tijdens het beheer waargenomen door Dynamic Webdesign (bv. verlies aan data, veiligheidslekken, foutberichten).

16.3 Op verzoek van de klant kan Dynamic Webdesign een webproject koppelen aan een bestaand systeem van een derde partij (bv. een ERP of voorraadbeheersysteem). Dynamic Webdesign verbindt zich ertoe deze koppeling tot stand te brengen op het ogenblik van de oplevering van het project, op voorwaarde dat zij over voldoende informatie beschikt om deze koppeling te verzekeren.

Dynamic Webdesign zal niet aansprakelijk zijn indien op een later tijdstip de koppeling tussen het webproject en het systeem van de derde partij niet naar behoren functioneert door een wijziging van dit systeem waarvan zij niet tijdig op de hoogte werd gebracht. Dynamic Webdesign zal in elk geval niet aansprakelijk zijn indien het webproject niet kan functioneren door het onbeschikbaar zijn om welke reden dan ook van dit systeem van de derde partij.

16.4 Bij de ontwikkeling van websites zal Dynamic Webdesign de regels van de kunst naleven teneinde de nodige veiligheidsmaatregelen te voorzien. Dynamic Webdesign zal niet aansprakelijkheid zijn indien de website desondanks onbeschikbaar of niet functioneel zou worden door toedoen van een (poging tot) hacking. De klant erkent dat hij zich desgevallend moet verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke (criminele) feiten tot gevolg zouden hebben voor haar bedrijfsprocessen, beheerde klant- en persoongegevens en andere data.
 


B. Marketing en media


Artikel 17 - Vertrouwelijkheid

17.1 Naast hetgeen in het Algemeen Deel reeds werd bepaald over het vertrouwelijk houden van persoonsgegevens, verbindt Dynamic Webdesign er zich toe om de vertrouwelijke informatie die zij van de klant zou ontvangen met betrekking tot diens essentiële bedrijfsprocessen en strategieën, strikt vertrouwelijk te houden. De klant verbindt zich ertoe om Dynamic Webdesign duidelijk in te lichten wanneer de informatie die zij meedeelt aan Dynamic Webdesign dergelijke vertrouwelijke informatie is die met een bijzondere zorg dient te worden behandeld.

17.2 Indien Dynamic Webdesign tevens voor een concurrent van de klant zou optreden, zal Dynamic Webdesign er bovendien op toezien dat - in de mate van het mogelijke - andere personen voor beide klanten werken.


Artikel 18 - Aansprakelijkheid

18.1  Dynamic Webdesign kan op verzoek van de klant diens aanwezigheid op sociale media (bv. Twitter, Facebook) beheren door hierop volgens gemaakte afspraken berichten te plaatsen. De klant erkent dat Dynamic Webdesign hierbij afhankelijk is van de voorwaarden en de beschikbaarheid van deze sociale media, waarvoor zij geen enkele verantwoordelijkheid kan dragen.

Dynamic Webdesign draagt de grootste zorg om deze berichten correct te plaatsen, maar is niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevolgen van het (kortstondig) verkeerdelijk plaatsen van berichten, zoals imagoschade of vorderingen van derden.

18.2  In het kader van e-commerce of mailing opdrachten die Dynamic Webdesign voor de klant uitvoert of organiseert, draagt Dynamic Webdesign de grootste zorg om deze opdrachten correct uit te voeren. Dynamic Webdesign is echter niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevolgen van eventuele fouten of nalatigheden begaan in de uitvoering van deze opdrachten.


Artikel 19 - Voorafbetaling

19.1 Dynamic Webdesign kan op verzoek van de klant diens zichtbaarheid op internet verhogen door het kopen van mediaruimte bij diverse aanbieders (bv. via Google Advertenties). In afwijking van de normale betalingsregels, verbindt de klant zich er toe om het budget dat Dynamic Webdesign voor het leveren van deze diensten ter beschikking wordt gesteld, integraal vooraf te betalen, aangezien Dynamic Webdesign deze mediaruimte onmiddellijk dient te betalen aan de diverse aanbieders.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen doen?

Contacteer ons +32 498 27 10 99

Dynamic Webdesign

heeft een nieuwe naam

 

dw3 invoice

 

Ga naar de nieuwe dw3 website

 

https://dw3.be